PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Ponuka služieb

PROFESIONÁLNY MANAŽMENT VÝSTAVBY

  • analýzy investičných zámerov
  • výber lokality pre uskutočnenie zámeru
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • organizovanie a vyhodnocovanie tendrov
  • inžiniering – vybavenie povolení na výstavbu
  • profesionálne dozorovanie výstavby
  • koordinácia stavebných a montážnych prác
  • kontroling kvality a nákladov
  • zabezpečenie kolaudácie
  • uvedenie stavieb do prevádzky
  • údržba stavieb
  • technické a právne poradenstvo v stavebníctve a realitách

Podrobný popis výkonov a činností v jednotlivých fázach výstavby je v časti Činnosti a služby.