PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Analýza investičného zámeru

  • prieskum trhu
  • prieskum konkurenčného prostredia
  • odhad rizík
  • obstaranie východiskových podkladov pre klienta
  • vyhľadanie a výber vhodnej lokality
  • preverenie právneho stavu záujmových nehnuteľností
  • preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom
  • komunikácia s úradmi, inštitúciami, štátnou správou a samosprávou
  • vypracovanie posudkov, expertíz a štúdií k výstavbe

Späť