PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Prípravná fáza

 • príprava podkladov pre architektonickú súťaž
 • zabezpečenie/výber architektonickej štúdie
 • vypracovanie finančných odhadov
 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie a posúdenie projektovej dokumentácie k územnému konaniu
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami
 • zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • vypracovanie rozpočtov, harmonogramov výstavby
 • organizovanie a vyhodnotenie tendrov na zhotoviťeľa stavby
 • odborné a právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • spolupráca s projektantom pri vypracovaní realizačného projektu

Späť