PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Realizačná fáza projektu

 • riadenie a kontrola stavebných prác
 • koordinácia zhotoviteľov
 • výkon stavebného dozoru
 • výkon technického dozoru investora
 • organizovanie kontrolných dní
 • kontrola kvality prác a stavebných materiálov
 • vypracovanie reportov pre investora
 • vypracovanie reportov pre financujúce banky
 • kontrola súladu stavebných prác s projektovou dokumentáciou
 • kontrola postupu prác v porovnaní s harmonogramom výstavby
 • kontrola finančných nákladov, správnosti súpisov vykonaných prác a faktúr
 • kontrola dodržiavania bezpečnosti práce, protipožiarnych predpisov a noriem
 • riadenie zmien
 • odsúhlasovanie dodatkov k zmluvám
 • riadenie procesu preberania stavby
 • kontrola dokumentácie skutočného zhotovenia diela
 • zabezpečenie kolaudácie
 • uvedenie diela do prevádzky
 • riadenie skúšobnej prevádzky

Späť