PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Ukončenie projektu

  • riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
  • riešenie reklamácií
  • záverečné vyhodnotenie nákladov
  • príprava dokumentácie pre správu a prevádzku budovy
  • skompletovanie a odovzdanie dokumentácie investorovi

Späť