PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Poradca

Stavebný dozor – vaše druhé oči

Realizácia rodinného domu je náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný …


Technický dozor investora

Technický dozor investora sa vykonáva na základe dohody (zmluvy) s investorom, v ktorej sa stanoví rozsah, v akom sa má technický dozor vykonávať a súčasne aj v akom rozsahu má pracovník poverený výkonom technického dozoru zastupovať investora pri rokovaniach s dodávateľmi, generálnym projektantom, stavebným úradom a s ďalšími orgánmi a organizáciami, vykonávať na stavbách technický …


Stavebný dozor – legislatíva

Podľa § 46b Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku z 27. apríla 1976 (stav k 6. 5. 2009) – stavebný zákon: Osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie …