PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Stavebný dozor – legislatíva

Podľa § 46b Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku z 27. apríla 1976 (stav k 6. 5. 2009) – stavebný zákon:

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

  1. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
  2. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  3. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
    • Podľa čl. II ods. 7 Zákona č.136/1995 Z.z. z 26. júna 1995 o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
  4. činnosťou stavebného dozoru je činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenému osobitným predpisom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

Stavebný dozor je podľa § 45 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb.