PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Technický dozor investora

Technický dozor investora sa vykonáva na základe dohody (zmluvy) s investorom, v ktorej sa stanoví rozsah, v akom sa má technický dozor vykonávať a súčasne aj v akom rozsahu má pracovník poverený výkonom technického dozoru zastupovať investora pri rokovaniach s dodávateľmi, generálnym projektantom, stavebným úradom a s ďalšími orgánmi a organizáciami, vykonávať na stavbách technický dozor a v jeho priebehu najmä sledovať, či sa práce uskutočňujú:

  • podľa schválenej dokumentácie,
  • podľa dohodnutých podmienok,
  • podľa technických noriem a iných právnych predpisov,
  • v súlade s rozhodnutiami verejno-právnych orgánov.

Technický dozor nie je vybranou činnosťou vo výstavbe. Ide o činnosť vykonávanú na základe dobrovoľného záujmu a požiadavky objednávateľa (investora), ktorá je čiastočne podmienená zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.