Ponuka služieb

Čo robíme

1. Identifikácia potrieb klienta 2. Projektový management 3. Stavebný a cenový management 4. Riadenie projektu

1

Identifikácia potrieb klienta

Základom spokojnosti klienta je pochopenie a splnenie jeho vízií. Z tohto dôvodu kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi a aktívne poradenstvo pri identifikácii jeho potrieb.

Budúcim klientom ponúkame možnosť osobných konzultácii v sídle našej spoločnosti.

Našou prioritou je nielen úspešné ukončenie projektu, ale hlavne spokojnosť klienta a udržanie jeho dobrého mena a našej spoločnosti.

2

Projektový manažment

je komplexné poskytnutie služieb klientovi pre všetky fázy stavebného projektu:

 • Prieskum trhu
 • Prieskum konkurenčného prostredia
 • Odhad rizík
 • Vyhľadanie a výber vhodnej lokality
 • Preverenie právneho stavu záujmových nehnuteľností
 • Preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom
 • Komunikácia s úradmi, inštitúciami, štátnou správou a samosprávou
 • Vypracovanie posudkov, expertíz a štúdií k výstavbe
 • príprava podkladov pre architektonickú súťaž
 • zabezpečenie/výber architektonickej štúdie
 • vypracovanie finančných odhadov
 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie a posúdenie projektovej dokumentácie k územnému konaniu
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami
 • zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia vypracovanie rozpočtov, harmonogramov výstavby
 • organizovanie a vyhodnotenie tendrov na zhotoviťeľa stavby odborné a právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • spolupráca s projektantom pri vypracovaní realizačného projektu
 • kontrola súladu stavebných prác s projektovou dokumentáciou
 • spolupráca so stavebným a cenovým manažmentom
 • kontrola postupu prác v porovnaní s harmonogramom výstavby
 • kontrola finančných nákladov
 • riadenie a odsúhlasovanie zmien projektu
 • odsúhlasovanie dodatkov k zmluvám
 • kontrola dokumentácie pre účely kolaudácie
 • zabezpečenie kolaudácie
 • uvedenie diela do prevádzky
 • riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
 • záverečné vyhodnotenie projektu
 • riadenie procesu odovzdania projektu do užívania

3

Stavebný a cenový manažment

Stavebný a cenový manažment je komplexné poskytovanie služieb klientovi v procese realizácie projektu. Obsahuje najmä riadenie projektu, koordináciu ľudských a technických zdrojov, kontrolu kvality, kvantity a ceny, správy a analýzy, reporting, aktívne poradenstvo klientovi.

 • vypracovanie harmonogramov výstavby
 • návrh modelu obstarávania
 • vypracovanie finančných odhadov
 • organizácia a vyhodnotenie výberových konaní
 • odborné a právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • poradenstvo cenového manažmentu
 • riadenie a kontrola stavebných prác
 • koordinácia zhotoviteľov
 • výkon
  stavebného dozoru
 • výkon
  technického dozoru investora
 • organizovanie kontrolných dní
 • kontrola kvality prác a stavebných materiálov
 • výkon
  cenového manazmentu
 • vypracovanie reportov pre financujúce banky
 • kontrola súladu stavebných prác s projektovou dokumentáciou
 • kontrola postupu prác v porovnaní s harmonogramom výstavby
 • výkon
  koordinátora BOZP
 • riadenie zmien odsúhlasovanie dodatkov k zmluvám
 • riadenie procesu preberania stavby
 • kontrola dokumentácie skutočného zhotovenia diela
 • zabezpečenie kolaudácie uvedenie diela do prevádzky
 • riadenie skúšobnej prevádzky
 • riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
 • záverečné vyhodnotenie nákladov
 • príprava dokumentácie pre správu a prevádzku budovy
 • skompletovanie a odovzdanie dokumentácie klientovi
 • súčinnosť pri riešení reklamácií

4

Riadenie projektu

Úspešnosť projektu závisí od správneho nastavenia štruktúry riadenia projektu, s využitím kvalifikovaných ľudských zdrojov.

Zobraziť diagram